Home / Tutuncu

Tutuncu

Cezayir Bekçisi Veli Dede

1516 yılında Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin komutasında bir avuç levent Cezayirlilerin daveti üzerine Cezayir ve etrafındaki İspanyol işgali- ne son vermişlerdir. Bu yıl (1916) Barbaros Kardeşlerin bu hareketinin 500. yılını anıyoruz. Bu makalemizde, Kuzey Afrika’dan İspanyolları söküp atarak buraları Osmanlıya kazandıran ve Hristiyanlaştırılmaktan kurtaran Barbaros Kardeşleri değil de on- …

Read More »

Kâbe’deki Osmanlı Topları

1517 yılında Hicaz ve bölgesinin ve İslam’ın kutsal şehirlerinin Osmanlı hâkimiyetine geç- mesi Osmanlı sultanlarına ağır bir yük de ge- tirmiş ve hac ibadetinin kazasız, belasız yerine getirilmesi sultanların öncelikli görevleri arasına girmiştir. Hac yolunda güvenliğin yanı sıra Mek- ke ve Medine’de olay çıkmaması için Osmanlılar görünür ve görünmez tedbirler …

Read More »

Vatikan’da Türkleri Bozkurt Olarak Sembolize Eden Yazma Eser

Türklerin sembolü olarak günümüzde kabul görmüş bir motif olarak bozkurt kullanılmakta- dır. Bozkurt sembolünün 20. yüzyılda Atatürk’ün gayretleri ile ortaya çıkması ve mitolojik olarak Ergenekon Destanı’na bağlandığını bilmekteyiz. Destanlardan başka resim ve tasvir olarak Moğo- listan’da bulunan ve 572-580 yıllarına tarihlenen Buğut Yazıtı bir kurt anadan süt emen iki Türk …

Read More »

Kudüs Tekke ve Zaviyeleri ve Sancakbeyi Mehmed Paşa

Tarih boyunca üc büyük dinin kutsal şehri olarak bilinen Kudüs, Ortadoğu’da Türk hakimiyetinin başlamasıyla birlikte Osmanlı için önemli bir merkez olmuştur. Osmanlı dönemlerinde Kudüs, tam anlamıyla bir Islam şehri havasına bürünmüştür. Osmanlı hakimiyetine geçen topraklarda, devletin bir politikası olarak, tarikatlar, zaviyeler kurulmuş, Anadolu’dan bu yeni topraklara şeyhler, dervişler gönderilerek bu yeni …

Read More »

Filistin ve Israil’deki Osmanlı Saat Kuleleri

Osmanlı Devleti’nde saat kulesi yapımının hızlanmasında, Sul- tan II. Abdülhamit’in (1876-1909) yirmi beşinci cülus yıl dönümü vesile olmuştur. Sultan Abdülhamit 1317 hic- ri yılında (1899-1900) yayımladığı bir “irade-i seniyye” gereğince, kendi namına birçok vilâyet ve sancaklarda büyük saat kulelerinin yapıl- masını emretmiştir. Bu irade üzerine Osmanlı coğrafyasındaki bir çok vilayet …

Read More »

Kudüs ve Sultan Süleyman

İçinde bulunduğumuz 2016 yılı Kudüs’ün Osmanlılar tarafından fethinin 500’üncü yılıdır. Önümüzdeki 2017 yılı ise Kudüs’ün Osmanlı Türk hâkimiyetinden çıkışının 100’üncü yılıdır. Sessiz sedasız geçiştirilen fethin yarım bin yılı vesilesiyle Kudüs’teki Osmanlı Devleti devrinde yapılan eserler ve özellikle Kanuni Sultan Süleyman’ın Kudüs ile ilgi ve bağlantıları- nın bilinmeyen yönlerini ele alacağımız …

Read More »